Algemene Voorwaarden

Mevrouw A. Verhagen handelend onder de naam AV Recruitment (hierna: AV Recruitment:

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door AV Recruitment.

3. Arbeidskracht: de natuurlijke persoon niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Diensten: de Diensten die AV Recruitment aanbiedt, betreffen: Werving en selectie c.q. arbeidsbemiddeling.

5. Kandidaat: de Zzp’er of Arbeidskracht die is ingeschreven bij AV Recruitment, en door AV Recruitment in het kader van een of meerdere Diensten aan Opdrachtgever wordt voorgesteld, ten behoeve van het aangaan van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht.

6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die AV Recruitment heeft aangesteld en/of projecten aan AV Recruitment heeft verleend voor Diensten die door AV Recruitment worden uitgevoerd.

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en AV Recruitment, alsmede voorstellen van AV Recruitment voor Diensten die door AV Recruitment aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door AV Recruitment.

9. Werkzaamheden: indien er in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over Werkzaamheden, heeft dit betrekking op de alle Werkzaamheden die de Kandidaat onder leiding en toezicht en ten behoeve van Opdrachtgever verricht.

10. Werving en selectie: Diensten ten behoeve van Opdrachtgever inhoudende het behulpzaam zijn bij het zoeken van Kandidaten waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd tussen Opdrachtgever en de Kandidaat.

11. AV Recruitment: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

12. Zzp’er: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van AV Recruitment, elke Overeenkomst tussen AV Recruitment en Opdrachtgever en op elke Dienst die door AV Recruitment wordt aangeboden.

2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal AV Recruitment aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met AV Recruitment is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Ieder Aanbod van AV Recruitment is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Ieder Aanbod is in beginsel geldig tot 31 december van het huidige jaar, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen ten gevolge van loonwijzigingen op grond van de CAO die van toepassing is op de Arbeidskracht of overige wet- en regelgeving (zoals sociale en fiscale

wetgeving). Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Indien er sprake is van wijzigingen, zal dit vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

3. AV Recruitment is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft AV Recruitment het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor AV Recruitment gegronde reden te weigeren.

4. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

6. Eventuele opgenomen termijnen in het Aanbod van AV Recruitment zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht AV Recruitment niet tot oplevering van een deel van de in het Aanbod begrepen Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van AV Recruitment heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan AV Recruitment te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. AV Recruitment heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. AV Recruitment is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds beëindigd voordat een Kandidaat is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de Overeenkomst is verstreken, is AV Recruitment gerechtigd Opdrachtgever een vast bedrag van €1.500 (vijftienhonderd euro) in rekening te brengen, alsmede de door AV Recruitment gemaakte wervingskosten en de extra kosten als bedoeld in artikel 9 en artikel 24 van deze algemene voorwaarden.

5. Elke overeenkomst die met AV Recruitment wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan AV Recruitment wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met AV Recruitment is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de Overeenkomst is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die AV Recruitment van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als AV Recruitment kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij verzuimt haar verplichtingen alsnog correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover AV Recruitment ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Een opdracht eindigt op het moment dat Opdrachtgever de voorgestelde Kandidaat accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van AV Recruitment tegen het overeengekomen tarief.

6. Zowel Opdrachtgever als AV Recruitment kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is AV Recruitment nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. AV Recruitment zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. AV Recruitment staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan AV Recruitment de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door AV Recruitment aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. AV Recruitment heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is AV Recruitment niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor AV Recruitment, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. AV Recruitment is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt AV Recruitment Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is AV Recruitment aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door AV Recruitment of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft AV Recruitment recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Elke Kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en/of selectie werkzaamheden van AV Recruitment, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door AV Recruitment verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de dienstverlening en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat AV Recruitment niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. AV Recruitment is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is AV Recruitment verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door AV Recruitment voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. AV Recruitment kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is AV Recruitment gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan AV Recruitment.

4. Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst dient Opdrachtgever alle relevante informatie te verstrekken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de functiegroep, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden, en de beoogde looptijd van de opdracht en overige kostenvergoedingen en toeslagen indien daarom verzocht wordt.

5. AV Recruitment verricht haar Diensten altijd in het kader van een inspanningsverbintenis en verplicht zich in te spannen om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever uitgevraagde Diensten adequate Kandidaten te werven en selecteren. Bij de selectie van Kandidaten stelt AV Recruitment de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar geselecteerde Kandidaten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.

6. Opdrachtgever is verplicht AV Recruitment vooraf doch in ieder geval terstond op de hoogte te stellen van wijzigingen in haar arbeidsvoorwaarden, zodat AV Recruitment die wijzigingen ook kan doorvoeren richting door haar geselecteerde Kandidaten voor zover dit op grond van enig wettelijk voorschrift is vereist. AV Recruitment is in dat geval gerechtigd per de datum van de wijziging haar tarieven aan te passen aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Artikel 8 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot de gewenste Dienst van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. AV Recruitment is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien Opdrachtgever voordat een Kandidaat is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken elementen uit de Overeenkomst zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van AV Recruitment sprake is van een nieuwe Overeenkomst, is AV Recruitment gerechtigd Opdrachtgever een vast bedrag van €1.500 (vijftienhonderd euro) extra in rekening te brengen, alsmede de door AV Recruitment gemaakte wervingskosten en de extra kosten als bedoeld in artikel 9 en 24 van deze algemene voorwaarden.

3. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van AV Recruitment, AV Recruitment een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 9 – Vergoeding en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. AV Recruitment voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door AV Recruitment ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. AV Recruitment is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Indien sprake is van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving, (waaronder verstaan de sociale en fiscale wetgeving en de CAO) en deze wijzigingen tot extra kosten leidt voor AV Recruitment, worden deze kosten doorberekend aan Opdrachtgever, ook indien deze wijzigingen zich tijdens de Overeenkomst met Opdrachtgever voordoen.

9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van AV Recruitment.

10. Reclamaties tegen de hoogte van de factuur dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk door AV Recruitment ontvangen te zijn. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

11. In geval van (onvrijwillige) liquidatie, insolventie, faillissement of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

12. De bemiddelingsvergoeding en wervingskosten zijn ter dekking van de in de Overeenkomst genoemde activiteiten en instrumenten van AV Recruitment. Overige activiteiten en instrumenten worden in overleg met de opdrachtgever overeengekomen en separaat in rekening gebracht.

Artikel 10 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal AV Recruitment zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien AV Recruitment meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    

1. AV Recruitment gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal AV Recruitment de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van AV Recruitment verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever AV Recruitment tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien AV Recruitment op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

1. AV Recruitment heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor AV Recruitment gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. AV Recruitment is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. AV Recruitment is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om AV Recruitment te vergoeden voor elk financieel verlies dat AV Recruitment lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Overmacht

1. AV Recruitment is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van AV Recruitment wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van AV Recruitment, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan AV Recruitment zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van AV Recruitment of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van AV Recruitment buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. AV Recruitment is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke ontbinding.

Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid

1. In geen geval is AV Recruitment aansprakelijk indien de door haar geselecteerde Kandidaten niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen voorafgaande aan de Overeenkomst aan AV Recruitment kenbaar heeft gemaakt en AV Recruitment expliciet het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van AV Recruitment, is AV Recruitment uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever AV Recruitment binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en AV Recruitment deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat AV Recruitment in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Diensten door AV Recruitment leidt tot aansprakelijkheid van AV Recruitment, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens AV Recruitment. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. In elk geval is de aansprakelijkheid van AV Recruitment beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.

5. AV Recruitment sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. AV Recruitment is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

6. AV Recruitment is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de door haar geselecteerde Kandidaten bij Opdrachtgever of aan derden.

7. AV Recruitment is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen Opdrachtgever en AV Recruitment voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Kandidaat te werven en te selecteren, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de gewenste Kandidaat.

8. Opdrachtgever vrijwaart AV Recruitment voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door AV Recruitment geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de Dienst van AV Recruitment.

9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is AV Recruitment nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in AV Recruitment haar eigen advies.

10. AV Recruitment staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens AV Recruitment verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van AV Recruitment vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij AV Recruitment binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van AV Recruitment.

Artikel 15 – Geheimhouding

1. AV Recruitment en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht/Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan AV Recruitment bekend gemaakt is en/of op andere wijze door AV Recruitment is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door AV Recruitment opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze(n) en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht AV Recruitment steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien AV Recruitment op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en AV Recruitment zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is AV Recruitment niet gehouden tot enige schadevergoeding en heeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Opdrachtgever aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van AV Recruitment vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal AV Recruitment vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van AV Recruitment is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen AV Recruitment en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 16 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan AV Recruitment verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan AV Recruitment zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart AV Recruitment van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart AV Recruitment voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart AV Recruitment voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan AV Recruitment verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtgever vrijwaart AV Recruitment tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de ter beschikking gestelde Kandidaten. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de door AV Recruitment geplaatste Kandidaten over eventuele benodigde verzekeringen, ook indien de Kandidaat als zelfstandig ondernemer (Zzp’er) werkzaam is bij Opdrachtgever. Dit laatste wordt door AV Recruitment nadrukkelijk aanbevolen.

Artikel 17 – Verbod overname Kandidaten

1. Het is Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AV Recruitment en een daartoe redelijke geldelijke vergoeding Kandidaten van AV Recruitment in dienst te nemen of het op andere wijze inschakelen van deze Kandidaten vanaf het moment dat AV Recruitment ten behoeve van Opdrachtgever Kandidaten heeft geworven en geselecteerd, gedurende en tot maximaal een jaar na afloop van de Overeenkomst.

2. Bij overtreding hiervan is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- euro met een boete van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 18 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van AV Recruitment of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via shirley@experiaservices.com met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil AV Recruitment de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. AV Recruitment zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen AV Recruitment en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

2. AV Recruitment heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen AV Recruitment en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

DEEL II AANVULLENDE VOORWAARDEN WERVING EN SELECTIE

Artikel 20 – Totstandkoming Overeenkomst

In aanvulling tot de algemene bepalingen omtrent de totstandkoming van de Overeenkomst, komt een Overeenkomst tot het uitvoeren van Werving en selectie tevens tot stand op basis van een mondeling akkoord ten gevolge waarvan AV Recruitment reeds is overgegaan tot de feitelijke uitvoering van de zoekopdracht in het kader van Werving en selectie.

Artikel 21 – Uitvoering Werving en selectie

1. AV Recruitment verplicht zich iedere opdracht met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en naar beste vermogen Kandidaten te selecteren conform de visie van AV Recruitment. AV Recruitment heeft volledige vrijheid bij de selectie van Kandidaten en betrekt hierbij de selectiecriteria van Opdrachtgever, de werkervaring, diploma’s en vaardigheden van de betreffende Kandidaat.

2. AV Recruitment verplicht zich tot het werven en selecteren van adequate Kandidaten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever geplaatste opdracht c.q. Aanvraag. Bij het aandragen van Kandidaten stelt AV Recruitment de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar geplaatste Kandidaten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.

Artikel 22 – Succesvolle Werving en selectie

1. Van een succesvolle vervulling van de Werving- en selectieopdracht is eerst sprake zodra een door AV Recruitment voorgestelde Kandidaat een door Opdrachtgever voorgestelde Arbeidsovereenkomst accepteert dan wel zodra Kandidaat anderszins te werk wordt gesteld door Opdrachtgever.

2. Onder een succesvolle vervulling van de werving en selectie Opdracht wordt eveneens verstaan de situatie waarin een door AV Recruitment aan Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat binnen 12 maanden na de introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enige wijze werkzaam is bij Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Behoudens het geval dat Opdrachtgever van tevoren een expliciet voorbehoud heeft gemaakt, is de vergoeding eveneens verschuldigd indien de door AV Recruitment geïntroduceerde Kandidaat bij Opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 23 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. In aanvulling op de algemene verplichtingen van Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever in het kader van de Werving en selectie de verplichting om een duidelijk profiel te verstrekken van de door Opdrachtgever gewenste Kandidaat met vermelding van benodigde diploma’s en ervaring, alsmede alle gegevens benodigd voor de bepaling van de verschuldigde vergoeding (zoals nader bepaald in artikel 25 van deze aanvullende algemene voorwaarden) en de startdatum van de door AV Recruitment geselecteerde Kandidaat. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat AV Recruitment niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende Diensten te realiseren dan wel niet in staat is de verschuldigde vergoeding exact vast te stellen. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens van door AV Recruitment voorgestelde Kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AV Recruitment aan derden bekend te maken. Indien Opdrachtgever geen arbeidsovereenkomst of Kandidaat anderszins te werk stelt, dient Opdrachtgever deze gegevens terstond te vernietigen.

Artikel 24 – Prijzen en betaling

1. Opdrachtgever is aan AV Recruitment voor de werving en/of selectieopdracht een bemiddelingsvergoeding verschuldigd bij directe indiensttreding van de Kandidaat. Deze bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat Opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden – waaronder bedoeld middels detachering via een backofficepartner – een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de Kandidaat.

2. De kosten voor werving zullen apart door AV Recruitment aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht en maken derhalve geen onderdeel uit van de bemiddelingsvergoeding. De hoogte van de wervingskosten zal tevens vermeld staan in de Overeenkomst

3. AV Recruitment voert haar Dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Het tarief is gebaseerd op een nader vast te stellen percentage van het all-in bruto jaarsalaris op basis van een fulltime dienstverband van de betreffende Kandidaat, zoals dat na indiensttreding van de Kandidaat zal gelden. Onder het bruto jaarsalaris worden eveneens verstaan de daarbij behorende maximaal haalbare provisie en bonussen, alsmede het vakantiegeld en 13e, 14e en/of 15e maand, garantiecommissie, de fiscale bijtelling van een eventuele leaseauto of andere ter beschikking gestelde zaken, vaste periodieke gratificaties en winstuitkeringen (ervan uitgaande dat de doelstelling volledig zijn behaald). Bij gebreke van dergelijke informatie zal AV Recruitment Opdrachtgever eerst verzoeken deze alsnog toe te sturen, indien Opdrachtgever alsdan verzuimd, zal het tarief worden gebaseerd op een schatting en conform die schatting factureren. Indien een dergelijke schatting c.q. berekening niet mogelijk is, is het tarief vastgesteld op tenminste € 10.000,- euro.

4. Zodra tussen Opdrachtgever en de door AV Recruitment voorgestelde Kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt of zodra Kandidaat anderszins werkzaamheden/diensten verricht in opdracht van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gebonden aan de door AV Recruitment berekende kosten conform de offerte. Facturatie vindt plaats op het moment dat de (arbeids)overeenkomst tussen Opdrachtgever en Kandidaat is getekend. Opdrachtgever is verplicht AV Recruitment terstond een kopie en overige gevraagde bewijsstukken van de overeengekomen arbeidsrelatie toe te sturen. Indien wordt verzuimd de arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen en/of tijdig toe te sturen, vindt facturatie plaats in de eerste week van de tewerkstelling van de voorgestelde Kandidaat.

5. Indien en voor zover een Kandidaat de arbeidsovereenkomst eerder beëindigt dan de overeengekomen einddatum van de arbeidsovereenkomst (in geval van een tijdelijk arbeidscontract), heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Opdrachtgever heeft evenmin recht op restitutie van reeds betaalde gelden indien de tussen Opdrachtgever en Kandidaat overeengekomen arbeidsrelatie c.q. arbeidsovereenkomst tussentijds wordt beëindigd door oorzaken die te maken hebben met een verandering van de functie-inhoud, reorganisaties, fusies en/of overnames, het vertrek van een direct leidinggevende, surseance van betaling of faillissement of anderszins ontoereikende kredietwaardigheid zijdens Opdrachtgever.

7. Opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding per Kandidaat niet verschuldigd indien AV Recruitment er binnen de tussen partijen afgesproken termijn niet in is geslaagd een geschikte Kandidaat te werven.

Artikel 25 – Garantieregeling

1. Indien binnen de proefperiode (eerste maand) na aanvang van de arbeidsovereenkomst tussen Kandidaat en Opdrachtgever de arbeidsovereenkomst eindigt, ongeacht of deze beëindiging door Kandidaat of Opdrachtgever wordt geïnitieerd, zal AV Recruitment in overleg met de opdrachtgever eenmalig naar beste kunnen proberen een vervangende Kandidaat te werven en te selecteren, zonder dat Opdrachtgever daar een vergoeding voor verschuldigd is, mits Opdrachtgever de oorspronkelijke vergoeding integraal heeft voldaan. AV Recruitment heeft echter geen verplichting om een nieuwe kandidaat aan te leveren. Indien en voor zover een nieuwe Kandidaat geworven wordt, is Opdrachtgever verplicht tot het betalen van de vergoeding.

2. Indien en voor zover Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de garantieregeling dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na beëindiging van het dienstverband van de Kandidaat, Opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen. Bij gebreke van een tijdige melding, kan Opdrachtgever geen gebruik meer maken van deze garantieregeling.

3. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op situaties waarbij geen directe arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en een Kandidaat tot stand komt, maar waarbij een arbeidsverhouding tussen een backofficepartner en een Kandidaat tot stand komt.

4. Indien AV Recruitment binnen drie maanden (hierna: de garantieperiode) na het eindigen van de dienstbetrekking met de eerste Kandidaat geen nieuwe Kandidaat heeft kunnen werven die in dienst treedt, zal AV Recruitment Opdrachtgever 50% (vijftig procent) van de vergoeding, mits Opdrachtgever de oorspronkelijke vergoeding integraal heeft voldaan, crediteren.

5. Bij ontslag van de tweede Kandidaat kan niet nogmaals gebruik worden gemaakt van de garantieregeling.

Artikel 26 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Zodra een Kandidaat door Opdrachtgever wordt aangesteld, geschiedt de uitvoering van diens werkzaamheden onder toezicht en leiding van Opdrachtgever en komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever en/of de betreffende Kandidaat. AV Recruitment is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door Kandidaat tijdens de uitvoering van diens werkzaamheden.

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beslissing om met een door AV Recruitment geselecteerde Kandidaat een Arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel anderszins te werk te stellen, alsmede voor de inhoud van deze Arbeidsovereenkomst.

3. In geen geval is AV Recruitment aansprakelijk indien de door haar geselecteerde Kandidaten niet voldoen aan de verwachtingen van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen voorafgaande aan de Overeenkomst aan AV Recruitment kenbaar heeft gemaakt en AV Recruitment expliciet het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd.

Andel, 1 januari 2022